Scholarship Assessments

ESM SCHOLARSHIPS: NOTES FOR 2017 ASSESSMENTS

  1. Internal Candidates:           1. No written Exams

2. Current Performance assessed by ESM Teachers

3. Interview in every case.

     B. External Candidates

            1. Exam:  -English: 1 Short written Test, with extension question

                           -Math: 1 Short Test, with extension questions.

Separate Test Set for Junior /Middle /Senior/ IB Students

No Past Papers are available.

            2. Interview in every case.

            3. Candidates should bring Certificates /Medals /Work to discuss at their

    Interview.

2017-2018 ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ШАЛГАРУУЛАХ АРГАЧЛАЛ

  1. Дотоодын сурагчдад:     
  1.  Бичгийн шалгалт байхгүй.
  2. Сурагчийн сурлагын явц, ирц, дүн зэрэг багш нарын гаргаж өгсөн мэдээллээр дүгнэнэ.
  3. Бүх сурагч ярилцлагад орно.
  1. Бусад сургуулиас оролцох сурагчдад

           1.Шалгалт  -Англи хэлний мэдлэг шалгах богино хэмжээний асуулт бүхий тест

   -Математикийн мэдлэг шалгах богино хэмжээний асуулт бүхий тест

                 Бага, Дунд, Ахлах гэсэн ангилал тус бүрийн түвшинд тохирсон тест байна.

                 Өнгөрсөн жилийн шалгалтын хуудастай ижил төстэй бэлтгэх материал олгохгүй.

2. Бүх сурагч ярилцлагад орно.

3. Тэтгэлэгт оролцох сурагч хэрвээ гадаад болон улсын шинж чанартай томоохон олимпиад, тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож байсан бол Сертификат, Медаль зэрэг өөрийн амжилтыг нотлох зүйлсийг авчирах хэрэгтэй.

Feb 17, 2017
Tag :